תנאי שימוש

1. כללי 

1.1. אתר “טנקיו” (להלן: “האתר”) המופעל ע״י ״וולף מדיה״ (להלן: המוכר) מכתובת יגאל אלון 94, תל אביב, 6789139 ,מגדל אלון 2, הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש לרכישת מתנות בהתאמה אישית (להלן: ״המוצר״) על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. 1.2 תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין העוסק המורשה אל כל אדם שגולש ו/או משתמש באתר או במידע או נתונים המצויים בו.
1.3 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.
1.4. רכישת מוצר ע״י לקוח תשמש הצהרה ואישור מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין ״טנקיו״ לבין גולשי האתר ו/או הרוכשים ו/או המשתמשים בנתוני האתר.

1.5 המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו ביחס לאתר, חלק ממנו, או כולו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כל שהיא. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלה חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.6 למען הסר ספק השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או עקיפין כנגד האתר/ המוכר/ ו/או מי ממפעיליו /מי מבעליו /מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.7 הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לנשים וגברים כאחד.

1.8 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2. השירותים המוצעים באתר

2. שירותים המוצעים באתר
האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: רכישת מוצרים; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש באמצעות דוא”ל ו/או רשתות חברתיות; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
3. רכישת המוצרים באתר
3.1. רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינים והם מתקיימים לגביו במלואם:
3.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.
3.1.2. המשתמש באתר הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3.1.3. המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף מסוג “ויזה” או “ישראכרט” או “דיינרס”.
3.1.4. המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
3.2. בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎3.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם מצוין מפורשות אחרת. פרטים אודות המוצרים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם הקלקה על איזה מבין המוצרים. המוכר רשאי לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריהם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בהן, לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומים והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.
3.3. לצורך ביצוע הזמנת מוצר באתר מתבקש המשתמש לבחור סיסמא ולמסור שם מלא, כתובת וכתובת דוא”ל תקפה ופעילה (להלן: “המידע האישי”) וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומר לעצמו המוכר את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שיגרמו לו, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.
3.4. הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא”ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית (להלן: “הודעת האישור”). יובהר, כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של המוכר ראיה לכאורה למפורט בהם.
3.5. המשתמש מוזמן לעקוב אחר הטיפול בהזמנה שביצועה הושלם על ידי רישום לאתר באמצעות פרטי המידע האישי והסיסמא שהזין באתר לצורך ביצוע ההזמנה.
4. אספקת המוצרים
4.1. המוצרים שהתקבלה בגינם הודעת האישור יסופקו ישירות לכתובת אותה ימסור המשתמש על ידי חברת שילוח חיצונית (להלן: “חברת השילוח”) עד ארבע עשרה ימי עסקים ממועד קבלת הודעת האישור. בהזמנת מוצר בהזמנה אישית יתכנו עיכובים של עד 5 ימים נוספים עקב הייצור הייחודי.

4.2 ככל ופריט אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר התברר למוכר לאחר ביצוע ההזמנה, המוכר יעדכן את הלקוח (באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני) ויבצע ביטול עסקה חלקי או מלא (בהתאם לחוסר).
4.3. ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ אך לא באזורים הנמצאים מחוץ לשטחי ישראל. עם זאת, האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח. המוכר רשאי, אך לא מתחייב, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. במקרה זה, גם אם ההזמנה התקבלה ונקלטה בשרתי האתר, לא יהיה חייב המוכר לספק. במידה והמשתמש מתגורר באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת השילוח תתאם עמו מראש מקום איסוף סמוך.
4.4. המוכר אינו אחראי על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומד לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. המוכר אינו אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, חסימות, הפגנות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
4.5. המוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים לו על פי תקנון זה וכל דין שומר לעצמו המוכר את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.
4.6. המוכר עושה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות. 

5. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
5.1. הוראות סעיף זה כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 כפי שיהיו מעת לעת.
5.2. המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בתקופה שהחל מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה, ובלבד שמחיר המוצר ששולם אינו עולה על סך של 3,000 ש”ח (שלושת אלפים שקלים חדשים). ביטל המשתמש עסקה במהלך התקופה הנ”ל ישיב לו המוכר את הסכום, לרבות דמי המשלוח, ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שנמצא ברישומי המחשוב של המוכר יעוד לביצוע העסקה. 

5.3 לא ינתנו החזרים ו/או החלפות במקרה שהביטול אושר ע״י  המוכר – יש להשיב את המוצר באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית אל המוכר לא יאוחר מ-14  ימים מקבלת המשלוח ורכישת המוצר. אישור ההחזרה יתבצע רק במידה ולא נעשה בו כל שימוש והוחזר באריזתו המקורית. לא ינתן החזר או החלפה על מוצר בהזמנה אישית. כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר יחולו על הלקוח. 

6. אחריות ושיפוי
7.1. המוכר אינו אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.
7.2. המשתמש מתחייב לשפות את המוכר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את המוכר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו.
8. קניין רוחני
8.1. זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, הטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: “המידע המוגן”) הינם קניינו של המוכר בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות, כי הם שייכים לאחר.
8.2. הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: “סימני המסחר”) שייכים למוכר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של המוכר.
8.3. המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למוכר ו/או ל- ו/או לצד ג’ כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.
8.4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המוכר. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות המוכר ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
8.5. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מהמוכר אישור מראש ובכתב.
9. אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות
9.1. המשתמש באתר יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה באתר או רישום ל ״טנקיו״ המוכר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והוא יעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת באתר.
9.2. הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע שמנהלת ו/או תנהל המוכר ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.
9.3. האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי המוכר. היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין למוכר יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוכר בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.
9.4. המוכר רשאי להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במוכר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי המוכר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המוכר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
10. דין וסמכות שיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט בפתח תקווה

11  שינויים באתר וזמינותו
11.1. המוכר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המוכר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי המוכר רשאי להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
11.3. המוכר אינו מתחייב לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המוכר או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המוכר ובין אצל מי מספקיו ולא יהא באלה כדי להטיל על המוכר אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי המוכר ו/או מי מטעמו.

12. אתרים סלולריים
12.1. כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו הסלולרית.
12.2. השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי. 
לתשומת הלב- התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.
12.3 העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת המוכר, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות המוכר, והמשתמש פוטר את המוכר מכל טענה בעניין זה. 

13. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות
1.1. הסכמת המשתמש:
1.1.2. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע האישי המפורט להלן. הגלישה באתר, פעילות המשתמש בו או מסירת פרטיו, מעידה על הסכמה למדיניות זו ולשימוש במידע אודותיו, בהתאם לכל דין ולאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”). ככל והמשתמש אינו מסכים למדיניות זו, יש להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים ויש לפנות למוכר באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט מטה, על-מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצון המשתמש.
1.1.3. מטרת המידע שייאסף אודות המשתמש במסגרת הגלישה באתר, הינה ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך המוכר לצורך המטרות המנויות להלן ולרבות דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.
1.1.4. ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של המוכר, עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של המוכר או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמת המשתמש מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.
ידוע למשתמש כי המוכר ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור, בהתאם להסכמה שניתנה בעת ההרשמה או ההצטרפות לאחד או יותר משירותי המוכר, לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, לרבות בנוגע לעדכונים והצעות בדבר רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/ו מבצעים ו/או קידומי מכירות של החברה, לרבות הודעות מערכת והודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות, מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: “הפניות”). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של המוכר ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למוכר, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות באמצעות פנייה לחברה.
1.1.5. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ולהלן, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהמוכר מחזיק בו (ככל ומחזיק), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמו – ויכול שהנתונים ישמשו את המוכר ו/או מי מטעמו, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
1.1.6. על המשתמש למסור פרטים מדויקים ואמינים, בשמו ועבורו ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים. למוכר אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.
1.2. סוג המידע שאנו אוספים ומטרתו:
1.2.1. מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש, בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות; בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת(IP, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.
1.2.2. כמו כן, בעת השימוש באתר, ועל מנת שהמוכר יוכל להיענות לפניות שיועברו אליה, הלה עשוי לבקש פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פירוט של תוכן הפנייה, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה ו/או בהרשמה למועדון הלקוחות של החברה, כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר מסר במסגרת ההרשמה באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודות המשתמש אגב הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.
1.2.3. המוכר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “קוקיס” (Cookies) (או טכנולוגיות דומות) המופעלים באתר. קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר, ועשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו’, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
1.2.4. cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו’) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו’. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies.
1.2.5. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.
מידע נוסף על עוגיות אלו תוכל/י למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
לעיל ולהלן, ביחד “המידע שנאסף” או “המידע”.
1.2.6. אתר טנקיו עושה שימוש בקבצי קוקיז (“עוגיות”) כדי לשפר את חוויית המשתמש ולהתאים מסרים ותכנים למשתמש,  מבלי לזהות את המשתמש או לשמור מידע אישי הקשור אליו. הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה שלך לשימוש בקבצי קוקיז ואיסוף הנתונים.